be_ixf;ym_202402 d_20; ct_100

TA FMTT LOGO (Black Logo on White Background)